PL   EN   DE
The cabin experts
Home -
Ogólne Warunki Gwarancji
Ogólne Warunki Gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji
HENMAR CABINS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K. z dnia 01.12.2020r.

Definicje i postanowienia ogólne:

1. Kupujący – osoba prawna lub osoba fizyczna wskazana w ofercie, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia
lub umowie jako Kupujący.
2. Sprzedający – HENMAR CABINS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą przy ul.
Przemysłowa 5, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Sprzedającemu został nadany numer identyfikacji podatkowej
NIP: 6211003470
3. Oferta – pisemne oświadczenie Sprzedającego stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego
4. Zamówienie – pisemne zawiadomienie Kupującego o przyjęciu oferty lub inne pisemne oświadczenie woli
wyrażające chęć zakupu.
5. Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego potwierdzające warunki zawartej
umowy.
6. Umowa – umowa sprzedaży, jak również umowa ramowa zawarta ze spółką Henmar Cabins Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wraz z Ogólnymi Warunkami Gwarancji HENMAR CABINS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (OWG)
7. OWG stosuje się do wszelkich umów sprzedaży, umów ramowych, zamówień, ofert, potwierdzeń dostaw
towarów i świadczeń zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi. OWG stosuje się do umów zawieranych
z udziałem konsumentów w takim zakresie, w jakim nie pozostają one w sprzeczności z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami.
8. Postanowienia odbiegające od zapisów OWG wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Majątkowe prawa autorskie i ewentualnie prawa własności przemysłowej do przygotowanych przez
Sprzedającego lub na jego zlecenie ofert, planów, projektów, dokumentacji, modeli i rysunków (dokumenty)
powstałych w związku z realizacją umowy, przysługują Sprzedającemu również wtedy, gdy Kupujący pokrył
koszt ich przygotowania. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać powyższych dokumentów i rozwiązań
osobom trzecim.
10. Wszelkie czynności prawne, które skutkują pośrednio lub bezpośrednio przeniesieniem na osoby trzecie
jakichkolwiek praw Kupującego wynikających z umów, ofert, zamówień i potwierdzeń, których stroną jest
Sprzedający będą nieważne, jeśli Sprzedający nie wyrazi uprzednio na piśmie zgody na dokonanie takich
czynności prawnych.
11. Niniejsze OWG znajdują także wtedy zastosowanie, gdy Kupujący mógł się z nimi z łatwością zapoznać.
OWG uważa się za doręczone Kupującemu w przypadku powołania się na OWG w ofercie, umowie,
potwierdzeniu zamówienia, fakturze wraz ze wskazaniem strony internetowej, na której dostępna jest pełna
treść OWG.


Gwarancja jakości towaru

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady materiałowo-produkcyjne towaru, pod
warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. Sprzedający uzupełni wszelkie braki i usunie
wady towaru objęte gwarancją na swój koszt.
2. Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy i wynosi:
• nowy towar montaż Henmar – 24 miesięce z ograniczeniem do 2400 motogodzin pracy(w przypadku
gwarancji rozszerzonej, każdy kolejny rok z ograniczeniem do 1200 motogodzin )
• nowy towar montaż klienta – 12 miesięcy z ograniczeniem do 1200 motogodzin pracy;
• oryginalne części zamienne dostarczone i zamontowane przez Sprzedającego – 12 miesięcy;
• pozostałe towary z oferty – 12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin pracy (jeśli dotyczy).
3. Naprawy gwarancyjne są wykonywane nieodpłatnie, z wyjątkiem, czynności obsługi codziennej, czynności
niestanowiących napraw gwarancyjnych takich jak przeglądy konserwacyjne, regulacje, zmiany parametrów,
czyszczenie wózka itp.
4. Podstawą roszczeń gwarancyjnych Klienta jest faktura. Uznanie, iż wada objęta jest gwarancją możliwe jest
tylko na podstawie raportu serwisowego wystawionego przez technika Sprzedającego (lub technika
Kupującego jeśli strony tak ustalą) , tym samym, brak współdziałania Klienta w zakresie umożliwienia
technikowi wykonania swoich czynności serwisowych przez technika Sprzedającego, równoznaczne jest ze
zrzeczeniem się swoich uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji przez Klienta.
5. Gwarancją objęte są tylko towary eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
przeznaczeniem, instrukcją obsługi i warunkami gwarancji oraz zainstalowane zgodnie z normami
technicznymi.
6. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte m. in.:
• usterki i wady wynikające z używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. przeciążenie,
nadmierna eksploatacja, niewłaściwa powierzchnia pracy wózka, niekorzystne warunki pogodowe np.
deszcz, śnieg, grad, agresywne środowisko pracy) lub wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub
obowiązujących przepisów prawa;
• usterki i wady wynikające z lekkomyślności, niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek,
braku konserwacji lub niewłaściwe wykonywanej konserwacji, użycia niewłaściwego sprzętu, braku
bieżącej obsługi;
• usterki i wady wynikające z błędnego montażu, wadliwej instalacji lub rozruchu wykonanych przez Klienta
lub osoby trzecie;
• usterki wynikające z używania towaru w mroźni z naruszeniem odrębnych zasad użytkowania wózków
widłowych i pozostałych urządzeń Sprzedającego w wersji mroźniczej;
• zużycie towaru lub jego części będące wynikiem normalnej eksploatacji takich jak np.: rolki, łożyska,
bezpieczniki, żarówki, okładziny cierne, paski napędowe, szczotki silników elektrycznych, styki elektryczne,
łańcuchy, elementy filtrujące, płyny i środki smarujące itp., z wyłączeniem wad materiałowo-
produkcyjnych ujawnionych i potwierdzonych protokołem
• wszelkie usterki i wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych (np. przez
zalanie, pożar, kradzież, wandalizm);
• czyszczenie wózka, czyszczenie filtrów, czyszczenie układu chłodzenia, chłodnicy, uzupełnianie czynnika
chłodniczego klimatyzacji (przy standardowym ubytku nie spowodowanym usterką), itp.
7. Jakiekolwiek naprawy, przeglądy konserwacyjne, techniczne, udoskonalenia i inne zmiany dokonane w
towarze zakupionym, przeprowadzone przez Klienta lub osoby trzecie bez uprzedniego pisemnego
uzgodnienia ze Sprzedającym nie są objęte gwarancją i wyłączają w całości uprawnienia Klienta wynikające z
tytułu gwarancji.
8. Pod rygorem utraty gwarancji obowiązkiem Klienta jest przestrzeganie terminów obowiązkowych,
odpłatnych przeglądów konserwacyjnych wykonywanych wyłącznie przez serwis Sprzedającego, zgodnie z
poniższym harmonogramem:
• Układ ogrzewania i klimatyzacji – konserwację urządzenia klimatyzacyjnego przeprowadzać dwa razy
w roku (na początku i na końcu sezonu) lub co 2000 motogodzin (w zależności od tego, które nastąpi
wcześniej).
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wykonania napraw lub płatnych przeglądów gwarancyjnych,
jeśli ewidencja księgowa wykaże opóźnienie Klienta w zapłacie za wcześniej dostarczone usługi lub towary
powyżej 14 dni.
10. Klient jest zobowiązany zbadać dostarczone towary, w tym ich zgodność z zamówieniem lub umową, w
chwili ich wydania. Wady widoczne i oczywiste Klient zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej w trakcie
odbioru, a wady ukryte - niezwłocznie po ich wykryciu. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana.
W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Klienta wygasają.
11. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu gwarancji, Klient jest uprawniony do żądania usunięcia wady
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedającego lub – w przypadku,
gdy wg wyboru Sprzedającego, wady towaru mają zostać usunięte u Klienta – w terminie 14 od dnia weryfikacji
zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku, gdy usunięcie wady we wskazanym terminie przekracza możliwości
serwisowe Sprzedającego, Strony wyznaczą inny termin usunięcia wady, uwzględniając aktualne możliwości
handlowe i serwisowe Sprzedającego.
12. Części zamówionego towaru, których wadliwość w momencie przejścia ryzyka na Klienta została
udowodniona, będą nieodpłatnie naprawione albo powtórnie dostarczone w stanie wolnym od wad, według
wyboru Sprzedającego. Własność części wymienianej w trybie naprawy gwarancyjnej przechodzi na
Sprzedającego z momentem odłączenia. Klient winien umożliwić Sprzedającemu wykonanie napraw
gwarancyjnych w stosownym czasie.
13. Poza roszczeniami określonymi w OWG Klient jest uprawniony do żądania obniżenia uzgodnionej ceny
zakupu lub wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli towar był już naprawiany trzykrotnie, a wada dotyczy
tego samego elementu, jest istotna i nie można jej usunąć.
14. Jeżeli mimo wykrycia wady lub usterki towar jest używany, Sprzedający odpowiada wyłącznie za wadę
pierwotną.
15.Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego jest wyłączona. Klientowi nie przysługują żadne dalsze
roszczenia odszkodowawcze, zwłaszcza roszczenia o zwrot kosztów, związanych z dochodzeniem praw
wynikających z tytułu gwarancji oraz roszczenia o odszkodowanie, w szczególności za szkody pośrednie i
następcze, które nie stanowią normalnych następstw działania lub zaniechania Sprzedającego, z których
szkoda wynikła.
16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych służących polepszeniu
właściwości towaru.
17. Prawa z tytułu gwarancji posiada wyłącznie Klient, który nabył urządzenie bezpośrednio od Sprzedającego.
Gwarancja ma charakter niezbywalny i nie podlega cesji na rzecz jakiegokolwiek kolejnego nabywcy
urządzenia.


Rękojmia i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
2. Sprzedający odpowiada na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną przez niego, przez jego przedstawiciela
lub osobę, przy pomocy której wykonywał zobowiązanie, jeżeli szkoda ta powstała wskutek winy umyślnej.
Wyłączone są roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, jeżeli działanie lub zaniechanie,
z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub innego istniejącego
zobowiązania.
3. O ile roszczenia odszkodowawcze Kupującego są wyłączone lub ograniczone, wyłączenie lub ograniczenie
ma również odpowiednie zastosowanie do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników
Sprzedającego, osób zatrudnionych na podstawie innego tytułu niż umowa o pracę, współpracowników,
przedstawicieli Sprzedającego oraz osób, przy pomocy których Sprzedający wykonywał zobowiązanie, a
Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego do nie dochodzenia od tych osób jakichkolwiek roszczeń
wykraczających poza ustalone wyłączenie lub ograniczenie


COPYRIGHT © HENmar 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja TROL INTERMEDIA
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.