PL   EN   DE
Home -
Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów
sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, zawieranych ze Sprzedającym.
2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego.
3. OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki
sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają
pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają
uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
6. Niniejsze OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.henmar.pl


§2. DEFINICJE


Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
-Kupujący
– osoba prawna lub osoba fizyczna wskazana w ofercie, zamówieniu, potwierdzeniu
zamówienia, fakturze lub umowie jako Kupujący,
-Sprzedający – HENMAR CABINS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą
przy ul. Przemysłowa 5, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Sprzedającemu został nadany numer
identyfikacji podatkowej NIP: 6211003470,
-Oferta – pisemne oświadczenie Sprzedającego stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego,
-Zamówienie – pisemne zawiadomienie Kupującego o przyjęciu oferty lub inne pisemne
oświadczenie woli wyrażające chęć zakupu.
-Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego potwierdzające warunki
zawartej umowy.
-Umowa – umowa sprzedaży, jak również umowa ramowa zawarta ze spółką Henmar Cabins
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
HENMAR CABINS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (OWS)


§3. ZAWARCIE UMOWY


1. Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający (dalej: „Produkty”)
przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie
internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane
ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub
złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.
3. Kupujący może składać zamówienia pisemnie, także drogą elektroniczną.
4. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej (e-mailem lub listownie).
5. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia
przez Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym
stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą
Sprzedawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane
Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej bądź
elektronicznej (e-mailem), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania
pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
7. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
 -Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu oraz osoby kontaktowej
wraz z numerem telefonu
 -Numer NIP,
-Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z
oferty,
-Ilość zamówionego towaru,
-Oczekiwany termin realizacji, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.
8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na
zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy ofertą a zrealizowanym zamówieniem.
9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po
uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które
powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.


§4. CENA


1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w
ofercie lub umowie sprzedaży.
2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez
Sprzedającego faktury VAT.
3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie
4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy
Sprzedającego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po
zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie
ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od
towaru i usług, należności celno-skarbowych itp.
7. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek
od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w
obowiązujących przepisach prawa.
8. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych
ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby
Kupującego.
9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do
przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający
może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z
płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia
Kupującego.
10. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za opóźnienie w
transakcjach handlowych, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby
opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi.
Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w
ustalonym terminie.


§5. DOSTAWA I TRANSPORT PRODUKTÓW


1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu
zamówienia.
2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących
po stronie Kupującego; b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny; c) nieudzielenia
Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy; d) działania siły
wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich
okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.
3. Koszt i ryzyko transportu Produktów określają warunku Incoterms 2020.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności
dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan
przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj.
najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym
zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli
zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
5. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów,
Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania
zgodnie z obowiązującymi stawkami za każdy dzień przechowywania.
6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy
niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru
Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania.
7. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 7 Sprzedający jest
uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym
magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego nie dłużej 90 dni kalendarzowych.
8. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień
przechowania – zgodnie z obowiązującymi stawkami.


§6. SIŁA WYŻSZA


Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z
umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).


§7. KARY UMOWNE


Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z
przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie określonym w paragrafie 4 punkt 3, w wysokości
20% wartości zamówienia podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej
nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od
umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.


§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze,
wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania
lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również
jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości
infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej
elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych
wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości
nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto.
3. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich
Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe
z tego szkody.
4. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez
Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący,
nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji
i finalnego produktu Kupującego.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego
przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.


§9. GWARANCJA


1. Terminy i warunki gwarancji wynikają z Ogólnych Warunków Gwarancji (OWG), które to stanowią
integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego.


§10. RĘKOJMIA


Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.


§11. CESJA


Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie
za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.


§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest
sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na
ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
4. Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w
celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
5. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski,
w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.
7. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z
realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego
8. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w
wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą
handlową.
9. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani
wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w
jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.
10. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1.01.2024.


COPYRIGHT © HENmar 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja TROL INTERMEDIA
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.